Trong tỉnh

Xây dựng đô thị trung tâm huyện Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV, làm tiền đề cho huyện Đô Lương thành thị xã trước năm 2030

Ngày 24/1, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 241/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Xây dựng đô thị trung tâm huyện Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV, làm tiền đề cho huyện Đô Lương thành thị xã trước năm 2030”.

Định hướng khu vực phát triển Đô Lương

Xây dựng đô thị trung tâm huyện Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV, làm tiền đề cho huyện Đô Lương thành thị xã trước năm 2030 là một việc làm cần thiết và cấp bách nhằm hoạch định kế hoạch cụ thể phát triển đô thị giai đoạn ngắn hạn đến năm 2025 và dài hạn đến năm 2030, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ môi trường, từng bước xây dựng phát triển đô thị bền vững tương xứng với vai trò vị thế chức năng của đô thị Đô Lương trong giai đoạn hội nhập, phát triển. Định hướng phát triển huyện Đô Lương thành thị xã theo hướng thương mại – dịch vụ và làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo như xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng đô thị, quản lý đất đai, tài nguyên, đầu tư xây dựng hạ tầng...

Xây dựng đô thị Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV trước năm 2025 và định hướng phát triển huyện Đô Lương trở thành thị xã trước năm 2030. Đô thị có cấu trúc đô thị phát triển bền vững, đạt hiệu quả trong sử dụng đất đai, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại, đáp ứng các yêu cầu phát triển trong tương lai. Xây dựng đô thị Đô Lương có tổng thể không gian hài hòa với môi trường tự nhiên và các công trình kiến trúc văn hóa gắn với lịch sử, truyền thống Đô Lương. Khai thác hợp lý tiềm năng về phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, công nghiệp, nông lâm nghiệp. Đồng thời, làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, lập các dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch, kế hoạch.

Trên cơ sở Quy hoạch kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An; quy hoạch hệ thống đô thị tỉnh Nghệ An, quy hoạch vùng tỉnh Nghệ An; Quy hoạch chung xây dựng đô thị Đô Lương; khu vực phát triển đô thị được xác định là khu vực đầu tư xây dựng theo giai đoạn. Khu vực phát triển định hướng thành 03 khu vực, chia làm 12 đơn vị hành chính (phường), có tính chất khác nhau, tạo nên sự đa dạng và sức hút đô thị khác nhau.

Cụ thể, khu vực phát triển I: Khu vực có tính chất lịch sử, truyền thống, bao gồm toàn bộ thị trấn Đô Lương (hiện hữu), Đà Sơn, Lưu Sơn, Yên Sơn. Khu vực dự kiến chia làm 3 đơn vị hành chính (diện tích mỗi đơn vị trung bình khoảng 560 ha).

Khu vực phát triển II: Khu vực phát triển các đô thị mới về khu ở và dịch vụ thương mại, công nghiệp và xây dựng bao gồm các xã Tràng Sơn, Đông Sơn, Lạc Sơn, Văn Sơn, Thịnh Sơn. Khu vực dự kiến chia làm 5 đơn vị hành chính (diện tích mỗi đơn vị trung bình khoảng 650 ha).

Khu vực phát triển III: Khu vực phát triển đô thị mới có tính chất dịch vụ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, bao gồm các xã Nam Sơn, Bắc Sơn, Đặng Sơn, Bồi Sơn. Khu vực dự kiến chia làm 4 đơn vị hành chính (diện tích mỗi đơn vị trung bình khoảng 750 ha).

Đề xuất khu vực phát triển đô thị ưu tiên đầu tư giai đoạn đầu là Khu vực phát triển I, II; trong đó, trọng tâm phát triển thị trấn Đô Lương (hiện hữu) và một phần các xã Lưu Sơn, Tràng Sơn, Đông Sơn, Yên Sơn, Văn Sơn, Đà Sơn, Lạc Sơn tổng diện tích khoảng 1.300 ha.

Định hướng huyện Đô Lương phát triển thành thị xã theo hướng thương mại, dịch vụ

Huyện Đô Lương hiện tại có 32 xã và 01 thị trấn, phạm vi quy hoạch chung xây dựng đô thị Đô Lương nằm trong địa giới hành chính của 13 xã và 01 thị trấn, dự kiến đô thị Đô Lương khi huyện Đô Lương trở thành thị xã sẽ chia làm 12 phường, 19 xã còn lại (vùng nằm ngoài đô thị Đô Lương) dự kiến sẽ chia thành 12 xã. Tổng cộng đơn vị hành chính cấp phường, xã khi huyện Đô Lương trở thành thị xã là 24 đơn vị hành chính, giảm được 09 đơn vị hành chính cấp xã.

Để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng huyện Đô Lương trở thành thị xã theo hướng thương mại, dịch vụ thì huyện Đô Lương cần có định hướng phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó thời gian tới cần tập trung định hướng phát triển mạnh mẽ cho thương mại, dịch vụ, khẳng định vai trò của thương mại, dịch vụ là một ngành kinh tế quan trọng của huyện, phấn đấu trở thành một trong những nơi phát triển về thương mại, dịch vụ của tỉnh. Định hướng về đón đầu phát triển lĩnh vực thương mại, dịch vụ là vùng tiếp giáp với các tuyến đường lớn, quan trọng như vùng tiếp giáp giữa QL/7 và QL.7C (đường N5). Ngoài ra, tập trung phát triển các loại hình dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa – du lịch, công nghiệp.

Bên cạnh giải pháp chung để xây dựng đô thị trung tâm huyện Đô Lương đạt tiêu chí đô thị loại IV, làm tiền đề cho huyện Đô Lương thành thị xã trước năm 2030, Đề án đã đưa ra các nhóm giải pháp cụ thể gồm: Nâng cao vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng phát triển đô thị, thị xã; tập trung công tác quy hoạch, định hướng, chỉnh trang phát triển đô thị, xây dựng thị xã; tăng cường công tác quản lý nhà nước về phát triển đô thị, xây dựng thị xã; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế đô thị, thị xã; hoàn thành kết cấu hạ tầng đô thị, thị xã theo tiêu chí. Đồng thời, huy động mọi nguồn vốn, nguồn lực; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tập trung thu hút các doanh nghiệp lớn vào đầu tư phát triển trên địa bàn.

Tác giả: Kim Oanh (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP