Cởi “áo” biên chế để tăng sức cạnh tranh

Trong hội nghị liên về phát triển giáo dục, một lãnh đạo TPHCM nêu ý kiến, đã đến lúc chúng ta phải bỏ tư duy ra trường kiếm một chỗ trong nhà nước. Nó ì ạch lắm, trì trệ lắm, làm con người trở nên thụ động, giảm khả năng cạnh tranh, phát huy năng lực của mình.

Công chức trì trệ, thụ động thì không thể cải cách

Môi trường kinh doanh có cải thiện, thứ hạng của Việt Nam được nâng lên. Song, nhiều doanh nghiệp tố rằng có nhiều giấy phép con, nhiều thủ tục hành chính vẫn được "đẻ" ra, tạo gánh nặng rất lớn cho DN. Nếu công chức, cơ quan quản lý nhà nước có liên quan vẫn trì trệ, thụ động, thiếu đổi mới và sáng tạo trong tổ chức thực hiện thì khó có thể đạt mục tiêu cải cách môi trường kinh doanh đã đề ra.

TOP