Bộ trưởng được thêm quyền “cho từ chức”

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương vừa được Quốc hội thông qua chiều 22/11, bên cạnh thẩm quyền tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng..., Bộ trưởng hoặc người đứng đầu cơ quan ngang bộ được bổ sung thêm quyền “cho từ chức” đối với cán bộ, công chức, viên chức cấp dưới.

Nghệ An: Giảm 20 đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 - 2021

Tại kỳ họp thứ mười (kỳ họp bất thường) - HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII đã thông qua chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019 – 2021. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, toàn tỉnh còn lại 460 đơn vị hành chính cấp xã.


TOP