Ngừng ăn đường hoàn toàn có tốt không?

Nạp nhiều đường vào cơ thể chưa bao giờ là tốt nhưng chuyên gia khuyên rằng không ngừng ăn đường hoàn toàn, thay vào đó, hãy cắt giảm đường dần dần.

Biên chế năm 2019 giảm 5.400 người

Thủ tướng vừa ký quyết định 1016 phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2019.


TOP