Xã hội

Quỳnh Lưu: Quyết tâm xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân

Xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân là cần phải xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực trong quản lý và điều hành; có trách nhiệm trong thực thi công vụ, tác phong, thái độ phục vụ đúng chuẩn mực. Để thực hiện được các nội dung trên, trước hết phải đẩy mạnh công tác cải cách hành chính - Đây là quá trình thay đổi căn bản nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước và cũng là điều kiện cần thiết để tăng cường, củng cố mối quan hệ giữa chính quyền với người dân, tăng cường sự tham gia quản lý Nhà nước của nhân dân, đảm bảo công tác phục vụ nhân dân được tốt hơn.

Cải cách hành chính là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, trong cải cách hành chính có 6 nội dung cơ bản đó là: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm mang lại sự đổi mới có tính đột phá trong công tác quản lý, điều hành cũng như đem lại sự hài lòng cao nhất cho các tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp, phục vụ các thủ tục hành chính.300

Trung tâm tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông theo hướng hiện đại giúp công dân giải quyết công việc được nhanh hơn


Những năm qua, UBND huyện và UBND các xã, thị trấn đã tập trung kinh phí để đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị phục vụ các tổ chức và nhân dân khi đến giao dịch với cơ quan hành chính là “Trung tâm tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa” và "Một cửa liên thông" theo hướng hiện đại từ huyện đến các xã, thị trấn; quan tâm đầu tư, hiện đại hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng dụng phần mềm dùng chung M-Office nay thay thế phần mềm lõi chính quyền điện tử HCM.Egov Framework 2.0 và phần mềm chuyên ngành vào công tác chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc tại các cơ quan hành chính Nhà nước; thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hệ thống hóa bộ thủ tục hành chính và rút ngắn thời gian giải quyết trả kết quả hồ sơ hành chính cho công dân, tổ chức và doanh nghiệp; tập trung rà soát và loại bỏ 53 thủ tục hành chính không còn phù hợp; hiện tại có 203 thủ tục hành chính áp dụng cho 108 quy trình được niêm yết công khai ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” tại UBND huyện thông qua màn hình cảm ứng, đăng trên Cổng thông tin điện tử huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tra cứu, thực hiện và giám sát việc thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa các xã, thị trấn hoạt động tương đối có hiệu quả. Một số thủ tục hành chính thời gian giải quyết được rút gắn cho công dân, tổ chức như: Thủ tục chuyển mục đích quyền sử dụng đất giảm từ 35 ngày xuống còn 25 ngày; cấp mới trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giảm từ 5 ngày xuống 1 ngày; đăng ký kinh doanh giảm từ 5 ngày xuống 3 ngày... Cơ chế một cửa liên thông được thực hiện kết nối thí điểm 4 xã (Xã Ngọc Sơn, Sơn Hải, Quỳnh Lương, Quỳnh Đôi) bước đầu hoạt động có hiệu quả, thực hiện liên thông 6 quy trình thuộc 3 lĩnh vực: Đất đai, tài chính - kế hoạch, tư pháp hộ tịch. Số thủ tục hành chính giải quyết tại bộ phận một cửa huyện tăng từ 74 lên 103/203 thủ tục, đạt tỷ lệ 50,7%, mục tiêu đến năm 2020 đạt tỷ lệ trên 80% và bộ phận “Một cửa” huyện hoạt động theo hướng chuyên trách. Ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra việc chấp hành thời gian làm việc hành chính, nhằm cải tiến, sửa đổi lề lối làm việc theo hướng vì nhân dân phục vụ, qua đó đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Về đội ngũ cán bộ, công chức: UBND huyện rất quan tâm tới công tác nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm việc, phẩm chất đạo đức, chính trị và tinh thần phục vụ nhân dân. Đến nay, 100% cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở có trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn. Từ năm 2012 đến nay, UBND huyện thực hiện tuyển dụng công chức cấp xã theo hình thức thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao và đã tuyển dụng được 38 sinh viên (trong đó 9 thạc sỹ) về công tác ở các lĩnh vực tại các xã, thị trấn và đã phát huy được năng lực chuyên môn, thái độ phục vụ, cơ bản được nhân dân đồng tình. Cương quyết xử lý nghiêm đối với những cán bộ, công chức vi phạm trong thực thi nhiệm vụ, tinh giản biên chế và giải quyết chế độ đối với những cán bộ, công chức không đạt chuẩn về chuyên môn.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn một số tồn tại, hạn chế mà nhân dân còn băn khoăn như: Vẫn còn một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện nhũng nhiều trong thực thi công vụ, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính chưa nghiêm; thời gian giải quyết các thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu cầu; số thủ tục hành chính giải quyết tại bộ phận một cửa từ huyện đến xã còn hạn chế.

Để nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong thời gian tới, cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, đầy đủ nội dung việc nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công. Đồng thời, công khai, minh bạch thu, chi ngân sách, khung giá đất, kế hoạch giải phóng mặt bằng; lấy ý kiến đóng góp của người dân trước khi quyết định các nội dung liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thường xuyên rà soát loại bỏ những thủ tục không còn phù hợp; tăng thêm bộ thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực mà nhân dân quan tâm ra giao dịch tại bộ phận một cửa từ huyện đến xã, thị trấn; tăng cường trách nhiệm, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ gắn với nâng cao chất lượng phục vụ, nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc với nhân dân. Đối với những kiến nghị người dân, phải quyết tâm xử lý dứt điểm ngay từ cấp cơ sở, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị và niềm tin trong nhân dân, quyết tâm xây dựng chính quyền "phục vụ nhân dân", lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm thước đo, làm mục tiêu phục vụ./.

Tác giả bài viết: Hoàng Danh Lai (Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP