Sáu nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện NQ ĐH XII của Đảng

Đó là tăng cường, xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tư chuyển hóa" trong nội bộ; Xây dựng tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế; tiếp tục thực hiện có hiệu quả 3 đột phá chiến lược; Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc; Thu hút, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực và sức sáng tạo của nhân dân; Phát huy nhân tố con người trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

TOP