Việt Nam "chọn chính nghĩa, không chọn bên"

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng đối thoại, hợp tác để xử lý các khác biệt, bất đồng, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của thế giới

Thủ tướng chủ trì ngày làm việc thứ 2 của Hội nghị Trung ương 5

Trong ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 5, Thủ tướng Phạm Minh Chính điều hành thảo luận về Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Không tổ chức vụ, cục phía Nam

Đây là kết luận của Thủ tướng Chính phủ nêu tại Thông báo số 49/TB-BCĐĐMSXTCBM ngày 26/4/2022 của Ban Chỉ đạo Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

TOP