Mua ma túy đãi sinh nhật bạn

Để đãi sinh nhật bạn, nam thanh niên bỏ 8,5 triệu đồng mua ma túy rồi cùng 16 người sử dụng.

Kiện toàn nhân sự 5 địa phương

Các tỉnh: Khánh Hòa, Bình Dương, Nghệ An, Bắc Ninh, Tây Ninh vừa tiến hành kiện toàn nhân sự chủ chốt HĐND, UBND tỉnh.

TOP