Trong tỉnh

UBND tỉnh ủy quyền cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam thực hiện một số nhiệm vụ về lĩnh vực bảo vệ môi trường

Tại Quyết định số 920/QĐ-UBND ngày 12/4, UBND tỉnh đã ủy quyền cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam thực hiện một số nhiệm vụ về lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với các dự án đầu tư trong Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

Cụ thể, UBND tỉnh ủy quyền Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, tước quyền sử dụng, thu hồi Giấy phép môi trường; phê duyệt kế hoạch và ban hành quyết định kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

Thời hạn UBND tỉnh ủy quyền cho Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam thực hiện các nhiệm vụ trên là 05 năm, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có sự thay đổi quy định của pháp luật, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam báo cáo UBND tỉnh để điều chỉnh cho phù hợp.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền; giải quyết kiến nghị về bảo vệ môi trường, xử lý sự cố ô nhiễm môi trường trong phạm vi được ủy quyền theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế, hủy bỏ Quyết định số 1593/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của UBND tỉnh về việc ủy quyền Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Đề án bảo vệ môi trường chi tiết các dự án đầu tư trong Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Quyết định số 5956/QĐ-UBND ngày 8/12/2017 của UBND tỉnh về việc ủy quyền Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An thẩm định và phê duyệt phương án cải tạo phục hồi môi trường các dự án khai thác khoáng sản trong Khu Kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp.

Tác giả: Kim Oanh (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP