Trong tỉnh

Nghệ An: Chấn chỉnh công tác tham mưu văn bản

Để khắc phục các tồn tại của một số cơ quan, đơn vị về việc tham mưu văn bản chưa đúng thẩm quyền hoặc vượt thẩm quyền theo quy định, vừa qua Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã có văn bản chấn chỉnh công tác này.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An vừa có Công văn số 9390/UBND-TH ngày 25/11/2022 về việc chấn chỉnh công tác tham mưu văn bản gửi Giám đốc các Sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Công văn nêu rõ: “Thời gian qua, các Sở, ngành, địa phương đã thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của UBND tỉnh. Tuy nhiên, văn bản tham mưu của 1 số cơ quan, đơn vị chưa đúng thẩm quyền hoặc vượt thẩm quyền theo quy định,…

Theo Công văn số 9390/UBND-TH thì Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành, đơn vị, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã trực tiếp ký trình các văn bản tham mưu về quy hoạch (kể cả điều chỉnh quy hoạch), kế hoạch, chương trình, đề án;

Để khắc phục tình trạng nêu trên, đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính, chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức yêu cầu:

  1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành, đơn vị, chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung Công văn số 5958/UBND-TH ngày 5/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, tiến độ tham mưu giải quyết công việc.

- Trực tiếp ký trình các văn bản tham mưu:

+ Trình Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, kỳ họp HĐND tỉnh, phiên họp UBND tỉnh, phiên họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và các văn bản tham mưu UBND tỉnh gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương (trừ các văn bản góp ý có nội dung đơn giản).

+ Các nội dung về quy hoạch (kể cả điều chỉnh quy hoạch), kế hoạch, chương trình, đề án; chủ trương đầu tư các dự án (kể cả điều chỉnh, gia hạn, thu hồi,...); chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy; công tác cán bộ, biên chế; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

+ Các nội dung quan trọng khác.

  1. Đối với các văn bản trình UBND tỉnh phê duyệt: Yêu cầu các cơ quan, đơn vị gửi các sở, ngành (theo chức năng quản lý Nhà nước được giao, tham mưu xử lý) thẩm định, trình UBND tỉnh, tránh việc gửi vượt cấp.
  2. Giao Văn phòng UBND tỉnh khi nhận được văn bản trình không đảm bảo yêu cầu, tối đa trong 2 ngày làm việc, trả các hồ sơ, tờ trình nếu cơ quan chủ trì ký trình không đúng thẩm quyền, chưa đầy đủ hồ sơ theo quy định; tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh phê bình, đồng thời, thông báo Đảng uỷ Khối Các cơ quan tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh để xem xét thi đua hàng năm.

Yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc thực hiện./.

Tác giả: Thục Anh

Nguồn tin: Báo Môi trường Đô thị

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP