Triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Căn cước, ngày 08/3/2024, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 173/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, từ ngày 01/7/2024 Luật Căn cước 2023 sẽ có hiệu lực thi hành.

Từ 1/7, 5 trường hợp sẽ bị khoá Căn cước điện tử người dân cần biết

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử. Dự thảo nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Căn cước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về định danh, xác thực điện tử, căn cước điện tử.

TOP