“Gỡ khó” cho nguyên liệu đất đắp nền cao tốc Bắc – Nam

Để giải quyết bài toán nguyên liệu đất phục vụ đắp nền cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Nghệ An sẽ triệu tập phiên họp chuyên đề vào ngày 25/3, trong đó nội dung chính là thông qua Nghị quyết chuyển đổi mục đích sử dụng đất để đưa vào hoạt động, khai thác 10 mỏ đất, nhằm giải quyết bài toán thiếu nguyên liệu cho dự án cao tốc chạy qua trên địa bàn.

TOP