Trong tỉnh

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm đạo đức công vụ

Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý III, nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2022 tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 diễn ra sáng nay (29/9), Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng cho biết: Trong quý III, Sở Nội vụ cùng các sở, ngành có liên quan đã chủ động tham mưu UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng báo cáo công tác cải cách hành chính Quý III, nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2022

Trong quý III, UBND tỉnh trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2025, có tính đến năm 2030; ban hành 03 Kế hoạch liên quan đến chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tổ chức họp và ban hành văn bản phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số của tỉnh. Lãnh đạo các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính.

Công tác kiểm tra, tuyên truyền CCHC được quan tâm thực hiện. Trong Quý, Sở Nội vụ đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kết luận và thực hiện kiểm tra CCHC tại 4 đơn vị gồm Sở KH&ĐT, UBND huyện Quỳnh Lưu, Thanh Chương, Nam Đàn. Đến nay, đã thực hiện gần 100 lượt tin, bài tuyên truyền liên quan đến công tác CCHC trên Đài PTTH tỉnh, Báo Nghệ An, Cổng TTĐT tỉnh, Trang thông tin của các ngành, các huyện... Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu hoạt động kiểm soát TTHC và cung cấp dịch vụ công”. Hàng tuần, mỗi lượt thi đã thu hút hàng trăm ngàn lượt người tham gia, có sức lan tỏa lớn.

UBND tỉnh đã tổ chức Hội thảo khoa học đánh giá phân tích và đưa ra các giải pháp nâng cao thứ hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Sở Nội vụ xây dựng báo cáo phân tích chỉ số CCHC (Parindex), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (Sipas), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (Papi) của tỉnh Nghệ An năm 2021 và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai các giải pháp để cải thiện chỉ số trong năm 2022.

Trong quý, tỉnh đã ban hành 20 văn bản quy phạm pháp luật. Các sở, ngành đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 08 Quyết định công bố danh mục TTHC với 274 thủ tục. Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cấp huyện, cấp xã duy trì hoạt động để giải quyết tốt công việc cho người dân, doanh nghiệp.

Về cải cách tổ chức bộ máy, Sở Nội vụ tiếp tục tham mưu, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung về sắp xếp tổ chức hành chính; tham mưu xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính và mở rộng không gian đô thị TP Vinh theo Quyết định số 872/QĐ-TTg và Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 14/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ…

Về cải cách chế độ công vụ, công chức, trong quý, các ngành, các cấp đã chủ động thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng. Tính đến ngày 4/6/2022 đến 6/9/2022, đã tổ chức được 95 lớp bồi dưỡng với 12.076 lượt người tham gia. Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện quy trình tiếp nhận công chức đối với 43 người, xét tuyển đặc cách cho 34 giáo viên; tham mưu thực hiện tinh giản biên chế cho 125 người.

Các đoàn kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính do UBND tỉnh thành lập đã thực hiện kiểm tra tại 08 đơn vị trên địa bàn tỉnh gồm Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Thanh Chương, Nghĩa Đàn, TX Thái Hòa và tại một số UBND cấp xã. Sau kiểm tra đều ban hành thông báo kết quả kiểm tra bằng văn bản gửi các đơn vị để chỉ đạo khắc phục các tồn tại, hạn chế.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính trong các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh, Sở KH&CN phối hợp với Sở Nội vụ triển khai Đề án số hóa cơ sở dữ liệu tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh; 100% các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị sử dụng chữ ký số. Hệ thống hội nghị trực tuyến với 26 điểm cầu, kết nối UBND tỉnh với UBND các huyện, thị, thành phố; 100% các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã đã kết nối liên thông văn bản.

Tuy nhiên, một số công chức cấp xã, đặc biệt là công chức địa chính vi phạm bị xử lý kỷ luật hoặc bị khởi tố. Một số Sở, ngành chưa chủ động trong việc tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan đơn vị, mặc dù Bộ chủ quản đã ban hành Thông tư Hướng dẫn. Trong quý, một số sở ngành trong quá trình tiếp nhận hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử của tỉnh vẫn còn tình trạng trễ hạn số lượng lớn nhưng chưa phối hợp với Cổng thông tin điện tử của tỉnh để làm sạch dữ liệu...

Trong Quý IV, Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn tỉnh. Trong đó, chú trọng việc chỉ đạo, đôn đốc các ngành, UBND các cấp thực hiện quyết liệt, có chất lượng, đảm bảo thời gian các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh CCHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030; các nhiệm vụ trong Chương trình CCHC của tỉnh giai đoạn 2021 – 2030.

Các sở, ngành tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng ban hành văn bản QPPL đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn, đúng thời gian theo Kế hoạch của UBND tỉnh. Ban hành quyết định công bố kịp thời Bộ TTHC ở các ngành, các cấp tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện. Đồng thời, phê duyệt quy trình điện tử, quy trình nội bộ trong việc giải quyết TTHC.

Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị ở các cấp; kịp thời xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm đạo đức công vụ. Thực hiện có hiệu quả cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước của tỉnh. Triển khai kiến trúc chính quyền điện tử, các ứng dụng CNTT tập trung nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Nghệ An, khai thác có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao để nâng cao chất lượng và phục vụ tổ chức, công chức trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Quỳnh - Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP