Nghệ An: Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND ngày 22/12 về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa ban tỉnh Nghệ An. Theo đó, hệ số điều chỉnh giá đất (K) đối với đất nông nghiệp được tính K=1 và hệ số điều chỉnh giá đất (K) đối với đất phi nông nghiệp là K=1.

TOP