Trong tỉnh

Nghệ An: Triển khai rà soát xử lý tài sản, trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị hành chính cấp huyện, xã sau sắp xếp

UBND tỉnh Nghệ An vừa có Công văn về việc triển khai thực hiện rà soát xử lý tài sản, trụ sở làm việc các cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019-2021 và phương án thực hiện cho giai đoạn 2023-2030.

Trụ sở hành chính xã Nghĩa Liên (cũ) trở nên nhếch nhác sau sáp nhập và đang được UBND huyện Nghĩa Đàn trình phương án xử lý tài sản công theo quy định.

Theo đó, tại Công văn số 7554/UBND-KT ngày 8/9, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện Công điện số 771/CĐ-TTg ngày 29/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát xử lý tài sản, trụ sở làm việc các cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019-2021 và phương án thực hiện cho giai đoạn 2023-2030.

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã tổng hợp, báo cáo đánh giá hiện trạng, tình hình sử dụng các trụ sở công, các vướng mắc, bất cập khi thực hiện sắp xếp ở các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021 thuộc phạm vi quản lý.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị đang trực tiếp quản lý, sử dụng trụ sở công khẩn trương xây dựng phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất và báo cáo việc thực hiện phương án sắp xếp, xử lý nhà, đất; khẩn trương rà soát, lập danh sách tình hình sử dụng các trụ sở công khi thực hiện sắp xếp ở các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi quản lý gửi về Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tổng hợp các vướng mắc, bất cập khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, trong đó có việc bố trí, sắp xếp trụ sở công của các cơ quan, tổ chức và dự kiến các đơn vị sẽ sắp xếp trong giai đoạn 2023-2030 gửi Sở Tài chính.

Giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thành phố, thị xã khẩn trương thực hiện rà soát, điều chỉnh, cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng để phục vụ sắp xếp lại, xử lý trụ sở.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và UBND các huyện, thành phố, thị xã căn cứ phân cấp quản lý ngân sách của tỉnh, Luật Ngân sách Nhà nước và quy định pháp luật khác có liên quan để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, bố trí kinh phí đầu tư, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các trụ sở làm việc dôi dư sau sắp xếp bị hư hỏng, xuống cấp được tiếp tục sử dụng để phục vụ công tác cho các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và đơn vị, địa phương liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc sắp xếp, bố trí các trụ sở làm việc dôi dư trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định.

Tác giả: Quang Hợp

Nguồn tin: baoxaydung.com.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP