Trong tỉnh

Nghệ An quyết liệt cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Nghệ An, đến hết năm 2022, tỉnh phấn đấu hoàn thành trên 80% cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (QSD) đất lần đầu cho các trường hợp cá nhân và hộ gia đình còn tồn đọng. Thực hiện kế hoạch này, các đơn vị và địa phương trong tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ rà soát, phân loại để có hướng xử lý.

Kế hoạch số 815/KH-UBND của UBND tỉnh Nghệ An về thực hiện giải quyết tồn đọng trong việc cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh (cuối năm 2021) đặt mục tiêu: Phấn đấu đến hết ngày 31/12/2022, đối với UBND cấp huyện đảm bảo cấp giấy chứng nhận QSD đạt ít nhất 80% số lượng giấy chứng nhận còn tồn đọng (theo số liệu tổng hợp, báo cáo của UBND các huyện, thành phố, thị xã) và 65-80% số lượng giấy chứng nhận còn tồn đọng đủ điều kiện tại các dự án kinh doanh bất động sản (theo số liệu tổng hợp, báo cáo của Văn phòng đăng ký đất đai).

UBND tỉnh yêu cầu UBND cấp huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường (Văn phòng đăng ký đất đai) triển khai thực hiện đồng bộ, tập trung mọi nguồn lực, huy động từ các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể, nhân dân và các tổ chức có liên quan vào cuộc để nghiêm túc triển khai, hoàn thành kế hoạch đề ra.

Đầu năm 2022, Sở TN&MT tỉnh Nghệ An đã có Công văn đề nghị UBND cấp huyện và giao Văn phòng Đăng ký đất đai khẩn trương chỉ đạo các phòng ban chuyên môn xây dựng và triền khai thực hiện Kế hoạch, phấn đấu đến cuối năm 2022 hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được UBND tỉnh giao trong Kế hoạch.

Đốc thúc tiến độ thực hiện, mới đây, Sở TN&MT tiếp tục ban hành công văn đề nghị UBND cấp huyện ưu tiên bố trí nguồn lực triển khai và giao chỉ tiêu cụ thể thực hiện, đồng thời đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân cấp huyện có kế hoạch giám sát việc thực hiện kế hoạch tại các địa phương cấp xã, các phòng, ban cấp huyện. Cùng với đó chỉ đạo UBND cấp xã hoàn thành việc kiểm tra, xác nhận hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với toàn bộ các trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn, phân loại và chuyển hồ sơ về đơn vị tiếp nhận hồ sơ cấp huyện hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai để kiểm tra xử lý theo quy định; hoàn thành trước ngày 15/9/2022.

Tỉnh Nghệ An đang khẩn trương rà soát, phân loại và đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận QSD đất cho những trường hợp tồn đọng

Tập trung thực hiện rà soát, thống kê, phân loại các trường hợp sử dụng đất trên địa bàn đang còn tồn đọng đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2022. UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả rà soát, thống kê các trường hợp chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các trường hợp đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện.

Sở TN&MT tỉnh Nghệ An yêu cầu, đối với trường hợp xác định đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tập trung chỉ đạo các phòng, ban cấp huyện và UBND cấp xã thông báo, hướng dẫn cho người dân lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Trường hợp không đủ điều kiện để thực hiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Thực hiện kê khai, đăng ký đất đai theo quy định; phân loại từng nhóm nguyên nhân, UBND cấp huyện có văn bản thông báo, chỉ đạo UBND cấp xã niêm yết công khai danh sách các trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Trụ sở UBND cấp xã để trả lời cho công dân được biết. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/9/2022.

Đặc biệt, Sở TN&MT đề nghị UBND cấp huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trách nhiệm của các phòng, ban cấp huyện, UBND cấp xã, các đơn vị tư vấn về lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. Kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu đối với những đơn vị không quan tâm thực hiện, không hoàn thành kế hoạch. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra công vụ trong việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND cấp xã; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các trường hợp cán bộ gây phiền hà, sách nhiễu đối với tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo báo cáo của UBND cấp huyện và Văn phòng đăng ký đất đai thì đến cuối năm 2021, toàn tỉnh Nghệ An có hơn 47.653 trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất (đất ở không thuộc các dự án kinh doanh bất động sản) và 4.330 lô đất ở (tại các dự án kinh doanh bất động sản) chưa được cấp Giấy chứng nhận QSD đất.

Tác giả: Lê Minh Thùy

Nguồn tin: gdla.gov.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP