Trong tỉnh

Nghệ An: Chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các hoạt động tấn công các hệ thống thông tin

Ngày 21/5, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung ký ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nghệ An tập huấn về an toàn thông tin cho cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin. Ảnh: VTP

Theo báo cáo của UBND tỉnh Nghệ An, hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 810 cơ quan, đơn vị từ cấp tỉnh đến cấp xã sử dụng các hệ thống thông tin, phần mềm dùng chung.

Thời gian qua, các sở, ban, ngành, địa phương đã tích cực đẩy mạnh triển khai các hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý và điều hành, cung cấp dịch vụ công, đẩy mạnh cải cách hành chính và quá trình chuyển đổi số. Nhìn chung, các đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin.

Qua công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực này vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Hệ thống thông tin tồn tại nhiều lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng xấu xâm nhập, tấn công; ý thức, trách nhiệm cũng như kinh nghiệm, năng lực của lực lượng chuyên trách bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin còn chưa cao; người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức về công tác quản lý, kiểm tra, giám sát an ninh, an toàn hệ thống thông tin...

"Thời gian tới, các yếu tố gây mất an ninh, an toàn hệ thống thông tin sẽ tiếp tục gia tăng, có khả năng gây thiệt hại đến kinh tế, hoạt động của các cơ quan, đơn vị, địa phương, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự", cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An nhận định.

Để tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh làm rõ, xử lý nghiêm các hoạt động tấn công, xâm nhập trái phép đối với các hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh.

Tham mưu UBND tỉnh định kỳ và đột xuất tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý hành vi vi phạm về an ninh, an toàn hệ thống thông tin tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh; thiết lập cơ chế phối hợp giữa lực lượng Công an với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin tại các cơ quan, đơn vị.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tập huấn kiến thức về an ninh, an toàn hệ thống thông tin mạng tại các cơ quan, đơn vị; tổ chức diễn tập chống xâm nhập, tấn công, phát hiện, ứng phó, khắc phục sự cố an ninh, an toàn hệ thống thông tin, nhất là ứng phó và ứng cứu sự cố an ninh, an toàn cho các lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm.

Tham mưu các giải pháp kỹ thuật để bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở TT&TT thẩm định, kiểm tra điều kiện an ninh, an toàn trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thiết kế, xây dựng, vận hành, khai thác các dịch vụ, cơ sở dữ liệu, hạ tầng hệ thống thông tin quan trọng tại các cơ quan, đơn vị.

Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước tại Sở Văn hóa và Thể thao. Ảnh: TT

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin.

Chủ động chỉ đạo công tác xác định cấp độ hệ thống thông tin đang quản lý, vận hành, được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; triển khai phương án bảo đảm an ninh, an toàn phù hợp với cấp độ của hệ thống thông tin.

Ưu tiên bố trí nguồn lực theo đúng quy định của pháp luật để triển khai thực thi hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở TT&TT phối hợp với Công an tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh; đôn đốc, đánh giá, phê duyệt cấp độ an toàn thông tin và triển khai đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ cho các hệ thống thông tin tại cơ quan, tổ chức.

Triển khai hoạt động Trung tâm Giám sát an ninh mạng (SOC) tỉnh Nghệ An; tham mưu UBND tỉnh đầu tư bổ sung trang thiết bị, nâng cao hiệu quả hoạt động Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Nghệ An; phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương nhằm đảm bảo an toàn hệ thống thông tin trên địa bàn tỉnh. Triển khai các hoạt động rà quét, gỡ bỏ mã độc trên máy tính, hệ thống thông tin trong các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh, chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin, ứng cứu sự cố đối với hạ tầng viễn thông, Internet khi có yêu cầu.

Tác giả: Châu Yên

Nguồn tin: Báo Thanh tra

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP