Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Đề xuất bổ sung danh mục mua sắm tập trung đối với thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh

Sở Y tế đang lấy ý kiến của tổ chức và cá nhân góp ý vào Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 của UBND tỉnh ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung, phân công đơn vị mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh.

Theo Dự thảo, bổ sung thêm điểm k vào Khoản 1 Điều 1 tại Quyết định 14/2023/QĐ-UBND như sau: “Thiết bị y tế thực hiện theo quy định tại danh mục kèm theo Quyết định này”. Cụ thể Danh mục mua sắm tập trung đối với thiết bị y tế trên địa bàn tỉnh bao gồm: Giường cấp cứu đa năng; Máy thở; Dao mổ (Dao mổ điện cao tần; Dao mổ siêu âm/Dao hàn mạch/Dao hàn mô); Máy gây mê/máy gây mê kèm thở; Bàn mổ.

Bên cạnh đó, sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 1 về việc phân công đơn vị mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh bao gồm các đơn vị: Trung tâm Hỗ trợ, Tư vấn tài chính Nghệ An (đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài chính) thực hiện mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh quy định tại điểm a,b,c,d,đ,e,g, h, i khoản 1 Điều này. Sở Y tế thực hiện mua sắm tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh quy định tại điểm k khoản 1 Điều này.

Sửa đổi, bổ sung Điều 3 về “Tổ chức thực hiện” như sau: Giao Sở Tài chính, Sở Y tế và Trung tâm Hỗ trợ, Tư vấn tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai việc mua sắm tập trung theo đúng quy định.

Giao các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai nhiệm vụ mua sắm tập trung nếu có gì vướng mắc cần giải đáp gửi thông tin về Sở Tài chính (qua Trung tâm Hỗ trợ, Tư vấn Tài chính) và Sở Y tế (đối với danh mục thuộc điểm k khoản 1 điều này) để được giải đáp vướng mắc; trường hợp vượt thẩm quyền Sở Tài chính tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết”.

Tại Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 15/6/2023 về việc ban hành Danh mục tài sản mua sắm tập trung, phân công đơn vị mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh quy định Danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh bao gồm: a) Máy tính xách tay; b) Máy tính để bàn (bao gồm cả lưu điện); c) Máy in; d) Máy Photocopy; đ) Máy chiếu; e) Bàn ghế làm việc; g) Bàn ghế hội trường; h) Bàn ghế giáo viên, học sinh (trừ cấp học mầm non); i) Tủ đựng tài liệu.

2. Cũng tại Quyết định này, UBND tỉnh phân công đơn vị mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh là Trung tâm Hỗ trợ, Tư vấn Tài chính Nghệ An (đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài chính).

Tác giả: Hồ Huyền (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn