Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 04/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 17/4, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3026/UBND-KSTT về việc đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 27/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp; Chỉ thị số 04/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các Bộ, ngành, địa phương năm 2024 và những năm tiếp theo; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Tổ Công tác Đề án 06/CP tỉnh về triển khai thực hiện 83 mô hình điểm Đề án 06/CP; đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để thực hiện các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ các nội dung theo yêu cầu và kế hoạch đề ra.

Các cơ quan, đơn vị tăng cường việc tự kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực được giao; lồng ghép kết quả công bố cụ thể các tiện ích người dân, doanh nghiệp được hưởng vào báo cáo hàng tháng, trọng tâm là kết quả tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC trên cơ sở liên thông các dữ liệu điện tử, tái sử dụng dữ liệu để cung cấp dịch vụ công trực tuyến; kết quả số hoá, tái sử dụng dữ liệu được số hóa đối với các kết quả TTHC do cơ quan có thẩm quyền cấp. Thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo định ký hàng tháng, 6 tháng, năm gửi về Công an tỉnh để kịp thời tổng hợp báo cáo Tổ Công tác của Chính phủ theo yêu cầu.

Trong tháng 5/2024, Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương thực hiện chia sẻ, khai thác kết quả số hóa hồ sơ TTHC giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu.

Tác giả: Kim Oanh (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn