Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán năm 2024 về thu ngân sách nhà nước và thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 30/1, về việc tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước và thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2024.

Đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về chính sách thuế, BHXH để các tổ chức, cá nhân tiếp cận chính sách kịp thời

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN), thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2024, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức đồng bộ, hiệu quả các biện pháp để hoàn thành vượt mức dự toán năm 2024 về thu NSNN, BHXH, BHYT.

UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tư vấn pháp luật về chính sách thuế, BHXH để các tổ chức, cá nhân tiếp cận chính sách kịp thời, có hiệu quả và đúng mục đích. Chủ động tăng cường đối thoại với các doanh nghiệp để giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các chính sách và pháp luật về thuế, BHXH. Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp sử dụng các giao dịch điện tử trong kê khai, nộp thuế, sử dụng hóa đơn điện tử, đồng thời triển khai, khuyến khích doanh nghiệp, hộ cá nhân sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đặc biệt là hóa đơn điện tử trong bán lẻ xăng dầu, dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn; nộp các hồ sơ BHXH qua giao dịch điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trong thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước. Phối hợp với Kho bạc Nhà nước, các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh TCTD trên địa bàn đẩy mạnh sử dụng các ứng dụng thu thuế không dùng tiền mặt; phấn đấu đến hết năm 2024 có 100% đơn vị sử dụng lao động thực hiện giao dịch điện tử khi thực hiện các hồ sơ thu và giải quyết chế độ BHXH, BHYT.

Tăng cường rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc. Từ đó đề xuất, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện thể chế, pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý thuế, đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người nộp thuế tuân thủ pháp luật thuế, giảm chi phí tuân thủ cho người nộp thuế.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế, hải quan, BHXH; thực hiện tác phong làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm; tăng cường công tác kiểm tra công vụ, thực hiện kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức trong thực thi công vụ.

Tăng cường quản lý thu, chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế, nợ đọng BHXH, BHYT

Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách; kiểm soát để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định và các khoản phải thu theo kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán, Thanh tra,... vào NSNN. Chủ động, quyết liệt xây dựng kế hoạch và đề ra tiến độ cụ thể để thu hồi nợ thuế, xử lý nợ đọng thuế. Cùng với đó, phối hợp tốt với Kho bạc Nhà nước, các TCTD trong việc cung cấp, trao đổi thông tin để thực hiện biện pháp xử lý nợ thuế theo đúng quy định pháp luật.

Quản lý có hiệu quả các nguồn thu mới phát sinh trong điều kiện phát triển kinh tế số, giao dịch điện tử xuyên biên giới; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế, chống chuyển giá, trốn thuế, gian lận thuế, kiểm soát chặt chẽ hoàn thuế.

Cục Thuế tỉnh phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và UBND các huyện, thành phố, thị xã đôn đốc thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất các dự án kinh doanh bất động sản đã được giao đất, xác định giá đất nhằm thu đầy đủ, kịp thời số tiền phải nộp vào NSNN. Đồng thời, tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án để đề nghị thu hồi đất đối với các dự án triển khai chậm, không thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật … Thường xuyên đôn đốc các khoản tiền thuế và tiền thuê đất đã được gia hạn trong năm 2023 theo quy định.

Đối với lĩnh vực thu thuế xuất nhập khẩu: Tập trung xây dựng, triển khai kế hoạch vận động, thu hút doanh nghiệp làm thủ tục xuất nhập khẩu qua Cảng Cửa Lò, Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn,... Chủ động tuyên truyền, thông tin chính sách pháp luật về hải quan, công khai minh bạch thủ tục hành chính.

UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh chủ động triển khai các giải pháp chống thất thu trong những lĩnh vực còn tiềm ẩn thất thu ngân sách.

BHXH tỉnh phối hợp với các Sở, ban, ngành hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, ổn định việc làm, phát triển đối tượng tham gia BHXH. Thực hiện các giải pháp tăng nhanh và bền vững đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo quy định. Tuyên truyền, phổ biến đến các tổ chức, doanh nghiệp, Nhân dân về việc xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH theo quy định. Đồng thời, tập trung, quyết liệt đôn đốc thu hồi nợ BHXH, BHYT tại các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp theo quy định. Tăng cường chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH theo quy định của Luật BHXH và quy định khác của pháp luật có liên quan. Chỉ đạo BHXH cấp huyện thường xuyên báo cáo UBND cấp huyện về tình hình thu nợ BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động và tham mưu chỉ đạo công tác thu, thu nợ BHXH, BHYT trên địa bàn.

Tại Chỉ thị này, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh và BHXH tỉnh để thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN, thu BHXH, BHYT. Các đơn vị đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý thu thuế, thu BHXH, BHYT với Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh và BHXH tỉnh cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ để thực hiện có hiệu quả và thường xuyên rà soát, điều chỉnh cho phù hợp; nghiêm túc thực hiện Quy chế phối hợp trong công tác thu, nộp NSNN trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn