Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND TP Vinh nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An

Hôm nay (19/9), UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 7848/UBND-KT gửi các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND thành phố Vinh về việc xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Nghệ An.

Theo đó, để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, liên quan đến nhiệm vụ xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù để trình Chính phủ, Quốc hội xem xét, ban hành (dự kiến ban hành Nghị quyết mới để bổ sung các chính sách đặc thù khác ngoài các chính sách đã có tại Nghị quyết số 36/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Chính phủ về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An), UBND tỉnh giao các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND thành phố Vinh nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An theo ngành, lĩnh vực, địa bàn. Tập trung là các cơ chế, chính sách về tài chính, ngân sách, đầu tư cơ sở hạ tầng trọng điểm, phân cấp quản lý, tổ chức, biên chế, phát triển thành phố Vinh, phát triển khu vực miền Tây…

Nội dung các cơ chế, chính sách đề xuất yêu cầu bảo đảm tính trọng tâm, trọng điểm và tính khả thi. Trong đó cần làm rõ sự cần thiết, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, nội dung chính sách, đánh giá dự kiến tác động của các cơ chế, chính sách; liệt kê, so sánh với các cơ chế, chính sách tương đồng của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (nếu có). Nội dung đề xuất gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/9/2023.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tổng hợp, tham mưu đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/10/2023.

Tác giả: PT (Tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn