Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Phát triển Nghệ An đúng với vai trò trung tâm vùng

Sau khi có Thông báo của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 26 - NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch thực hiện, là cơ sở hết sức quan trọng để tiếp tục xây dựng và phát triển Nghệ An đúng vai trò là tỉnh trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

QUYẾT TÂM TẠO SỨC BẬT MỚI

Theo thông báo của Bộ Chính trị, thời gian qua, nhất là 5 năm gần đây, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Nghệ An đã nỗ lực vượt khó, phấn đấu vươn lên với quyết tâm cao; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị đạt nhiều kết quả toàn diện, nổi bật. Kinh tế tăng trưởng khá nhanh, tổng sản phẩm (GRDP) 5 năm (2014 - 2018) tăng bình quân 8%; năm 2018 so với năm 2013 quy mô kinh tế cao gấp 1,44 lần, GRDP bình quân đầu người tăng gấp 1,57 lần.

 

Tuy nhiên, Bộ Chính trị cũng đánh giá, một số mục tiêu, chỉ tiêu cơ bản đến năm 2020 khó hoàn thành, như: tốc độ tăng trưởng kinh tế, GRDP bình quân đầu người, thu ngân sách. Thành phố Vinh phát triển chưa tương xứng với vị thế, tiềm năng. Kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, nhất là khu vực miền Tây. Một số vấn đề xã hội giải quyết còn chậm;…

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện Thông báo số 55 của Bộ Chính trị. Dự thảo đã được lấy ý kiến các sở, ngành và các thành viên UBND tỉnh. Các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

 Tỉnh Nghệ An cần phát huy tốt hơn nữa những kết quả đã đạt được của kinh tế - xã hội.

Văn phòng Tỉnh ủy đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự thảo kế hoạch đã được Văn phòng Tỉnh ủy xin ý kiến các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh.

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe, cho ý kiến và thông qua kế hoạch thực hiện Thông báo số 55. Mục tiêu là phát huy tốt hơn nữa những kết quả đạt được, quyết tâm khắc phục các hạn chế, khuyết điểm; từ đó tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết số 26 đã xác định; Thực hiện đồng bộ, toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu trong Thông báo số 55; Phấn đấu đến năm 2023 hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An theo Nghị quyết số 26.

 Hạ tầng giao thông của Nghệ An ngày càng hoàn thiện, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Thành Cường

Kế hoạch cũng góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức đối với vị trí, vai trò của tỉnh Nghệ An trong khu vực Bắc Trung bộ và cả nước; tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử, văn hóa, tiềm năng, thế mạnh về tài nguyên thiên nhiên và con người Nghệ An trong xây dựng và phát triển tỉnh nhà; Thể hiện khát vọng, quyết tâm vươn lên mạnh mẽ, nỗ lực cao hơn, tạo sức bật mới, khắc phục khó khăn để xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đúng với vai trò là tỉnh trung tâm của vùng Bắc Trung bộ.

12 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Cụ thể hóa Thông báo số 55 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã xác định 12 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, như: Xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn năm 2045, trước mắt xây dựng phần kinh tế - xã hội, gắn với tổng rà soát và ban hành cơ chế, chính sách cho giai đoạn sau; Xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam vào nhóm các khu kinh tế ven biển trọng điểm; Nâng cao hiệu quả đối ngoại và tập trung thu hút đầu tư vào Nghệ An đến năm 2020 và các năm tiếp theo; Xây dựng Đề án phát triển thành phố Vinh thành đô thị thông minh, tổ chức thực hiện đầu tư hạ tầng và phát triển ứng dụng các tiện ích thông minh;...

 Xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam vào nhóm các khu kinh tế ven biển trọng điểm là một trong 12 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Ảnh tư liệu

Đặc biệt, trong các nhiệm vụ có 2 nội dung hết sức quan trọng là xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam vào nhóm các khu kinh tế ven biển trọng điểm và điều chỉnh khu bến cảng chuyên dụng Đông Hồi thành khu bến cảng tổng hợp. Đây là 2 nhóm nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng và mức độ hoàn thiện về hạ tầng nhằm thu hút đầu tư. Theo đồng chí Nguyễn Văn Độ - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, 2 nhiệm vụ này phải hoàn thành sớm, vì khi được thông qua sẽ nâng mức đầu tư vào Khu Kinh tế Đông Nam, và bến cảng Đông Hồi cũng sẽ được bố trí vốn đầu tư công khi thành cảng tổng hợp.

Đề cập đến nội dung này tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy đầu tháng 6 vừa qua, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh thực hiện các giải pháp theo kế hoạch thực hiện Thông báo số 55 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, định hướng của Nghị quyết số 26, trong đó một trong những nhiệm vụ then chốt là phải tập trung các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác thu hút đầu tư vào tỉnh, cũng như tạo các điều kiện thuận lợi để thúc đẩy doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển.

 Thành phố Vinh phát triển ngày càng văn minh, hiện đại. Ảnh: Thành Cường