dong
     

Trong nước

Tháng 9, 10, 11-2018, TP.HCM thay đổi một loạt nhân sự

Trong chín tháng đầu năm, UBND TP.HCM đã chuyển công tác 556 cán bộ, công chức, viên chức tại 19 sở, ngành và các quận, huyện. Trong đó có 12 người nắm giữ nhiều chức vụ quan trọng...

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP