Nghệ An 24h

http://nghean24h.vn


Kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị

Chiều 19/5, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 01 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Thông – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

 Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Nghệ An


Kết quả thực hiện Kết luận 01 bước đầu đã tạo tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Kết quả thực hiện Kết luận 01 bước đầu đã góp phần tạo tiền đề, nền tảng cho việc thúc đẩy mạnh mẽ việc học tập và làm theo Bác trong giai đoạn mới theo tinh thần Đại hội XIII của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội trong thời gian tới.

Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Kết luận 01 đã tác động, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng và toàn xã hội. Cùng với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nhất là công tác xây dựng Đảng về đạo đức đang được Đảng ta đẩy mạnh thực hiện, phong trào học tập, làm theo Bác và nêu gương gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khơi lên tâm huyết, trách nhiệm, kỷ cương, trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ, đảng viên; đưa lại những giá trị, nguồn lực vô cùng to lớn, thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân, thực sự tạo ra bầu không khí mới về xây dựng đạo đức trong Đảng, trong xã hội; siết chặt, tăng cường một cách hiệu quả trật tự, kỷ luật, kỷ cương trong nội bộ Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời, góp phần tạo một bước chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, từng bước đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Từ đó, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đảng viên.

Sự linh hoạt, thích ứng rất kịp thời, hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện Kết luận 01 trong bối cảnh diễn biến dịch COVID-19. Các kế hoạch, chương trình hành động kịp thời được cấp ủy các cấp xây dựng, ban hành, nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống, gắn với những yêu cầu nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch bệnh, đặc biệt là giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong xã hội.

Phát huy tốt tinh thần chủ động, sáng tạo, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương về triển khai thực hiện Kết luận 01, chuyên đề toàn khóa và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, các địa phương, ban, ngành đã gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân. Nhiều mô hình hay, các làm mới, sáng tạo, thích ứng và phù hợp với tình hình phòng, chống dịch COVID-19 đã xuất hiện, phát huy hiệu quả rõ rệt tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 01 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá”, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm thể hiện tinh thần, quyết tâm mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo Văn kiện Đại hội XIII, có tính cảnh tỉnh, cảnh báo, phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn hiện tượng vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước, bảo đảm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung, công tác xây dựng Đảng nói riêng tiếp tục được đẩy mạnh, hiệu lực, hiệu quả.

Những kết quả đạt được là do sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy, tổ chức đảng; vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; sự chủ động, tích cực của các cơ quan tham mưu của Đảng trong việc tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức, triển khai Kết luận số 01, tạo sự lan tỏa và thúc đẩy việc tổ chức, triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một năm qua thật sự hiệu quả, tạo bước đi cần thiết cho việc tiếp tục đẩy mạnh các nhiệm vụ, giải pháp theo yêu cầu của Kết luận 01 đạt mục tiêu đề ra.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Kết luận 01 còn có những hạn chế, tồn tại nhất định. Một số cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là ở cơ sở tổ chức học tập, quán triệt Kết luận số 01 và chuyên đề toàn khóa còn chậm, tính chủ động, sáng tạo chưa cao, còn tình trạng trông chờ, ỷ lại vào các văn bản của Trung ương. Việc gắn thực hiện Kết luận 01 với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở một số đơn vị chưa tốt. Một số địa phương, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Kết luận 01 còn chung chung, chưa xác định rõ nội dung trọng tâm, khâu đột phá, vấn đề nổi cộm, bức xúc, những nhiệm vụ cần làm ngay và thường xuyên theo lộ trình gắn với thực tiễn đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện…

Tại hội nghị, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành đã báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Kết luận số 01 tại cơ quan, đơn vị mình.

Kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá sau 1 năm thực hiện Kết luận số 01 đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm mới, sáng tạo, thể hiện sự linh hoạt, thích ứng trong bối cảnh mới.

Để việc học tập và làm theo Bác hiệu quả hơn, đáp ứng yêu cầu đề ra, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu các cấp, các ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Kết luận 01 gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, Kết luận 21 về “Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Quy định 37 về những điều đảng viên không được làm, Quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên…

Đồng thời, tập trung hơn nữa vào việc học tập Bác, làm theo Bác và nêu gương Bác. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập, làm theo Bác trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, các vấn đề trọng tâm, bức thiết của thực tiễn. Nhấn mạnh và đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu.

Cùng với đó, đổi mới mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền về việc học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là cho thế hệ trẻ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Nghiên cứu, triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Tích cực, sớm hoàn thành việc xây dựng và thực hiện các chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đặc biệt, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, bảo đảm việc học tập và làm Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất…

 Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông trao Bằng khen cho Công ty Cổ phần dược liệu Pù Mát đã có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TWTác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn