Trong tỉnh

Hợp nhất 2 đơn vị, thành lập Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Đô Lương

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý vừa ký Quyết định số 5325/QĐ- UBND phê duyệt Đề án hợp nhất Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện thành Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Đô Lương; dự kiến thực hiện trong tháng 12/2018.

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao với Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Đô Lương là hai đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện. Theo đề án, một trong những nguyên nhân để làm cơ sở hợp nhất là 2 đơn vị này có nhiều nét tương đồng như: đều hoạt động trên lĩnh vực văn hóa, thông tin, truyền thông;…

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Đô Lương hiện có tổng cộng 13 công chức, viên chức, hợp đồng lao động, trong đó 12 người là biên chế và 1 người thuộc hợp đồng 68. Ngoài ra, đơn vị còn hợp đồng thêm 3 lao động và tự trang trải từ nguồn thu. Trung tâm hiện có Giám đốc, 1 Phó Giám đốc và 3 tổ chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Văn hóa - Thông tin, Thể thao, Hành chính.

Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Đô Lương hiện có 9 công chức, viên chức và 4 hợp đồng lao động do Đài PT - TH Nghệ An chuyển giao. Đài có 1 Trưởng và 1 Phó đài, cùng các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ: phóng viên, kỹ thuật và hành chính.

Theo đề án, sau khi hợp nhất, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện Đô Lương là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện và sẽ có giám đốc và không quá 2 phó giám đốc và các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ gồm: Hành chính, Kỹ thuật; Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh, Truyền hình.

Biên chế, số lượng người làm việc của Trung tâm được UBND tỉnh giao theo kế hoạch biên chế hàng năm. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ cấu chức danh, vị trí việc làm theo quy định, định mức biên chế do cơ quan có thẩm quyền ban hành với tình hình điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị.

Trước mắt khi mới thành lập, hợp nhất, biên chế, số lượng người làm việc Trung tâm được giao bằng tổng số công chức, viên chức hiện có trong chỉ tiêu biên chế của các đơn vị khi tổ chức lại (21 biên chế, giảm 2 biên chế so với năm 2015, tương đương 8,7%) và tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định.

Trung tâm mới sẽ sử dụng toàn bộ diện tích, khuôn viên của hai đơn vị trước khi hợp nhất nhưng có phương án quy hoạch và đầu tư xây dựng đảm bảo khang trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời có khả năng đem lại nguồn thu cho đơn vị.

Tác giả: Thành Duy

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP